REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG W SYSTEMIE SZOP

 

Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin określa zasady świadczenia usług przez Abakus Systemy Teleinformatyczne Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bielsku-Białej w ramach Systemu SZOP, zasady korzystania z tych usług i zasady ochrony danych osobowych lub odpowiednio innych informacji o jego użytkownikach; i w umowach zawartych przez Abakus, stanowi – stosownie do treści nawiązywanych na ich podstawie stosunków prawnych – nieodłączny ich element.
 2. Użyte w niniejszym regulaminie terminy oznaczają:
 • SZOP, System SZOP, System – platforma informatyczna dedykowana dla mieszkańców i przeznaczona do przekazywanie informacji o potrzebach i problemach do właściwej jednostki samorządu terytorialnego. Platforma ta funkcjonuje w oparciu o środowisko internetowe;
 • Cennik – załącznik do Regulaminu, zawierający zestawienie Usług świadczonych przez Usługodawcę w Systemie SZOP, informacje dotyczące wysokości i warunków odpłatności za Usługi;
 • Regulamin – niniejszy dokument wraz ze wszystkimi załącznikami do niego;
 • Siła wyższa – zdarzenia losowe, których wystąpienie nie jest w żaden sposób zależne od Usługodawcy lub Usługobiorcy, których przewidzenie było dla nich niemożliwe tj. klęska żywiołowa, pożar, zalanie, gwałtowne zjawiska atmosferyczne o intensywności przekraczającej zjawiska zwykle występujące w danym miejscu i czasie;
 • Umowa – umowa zawarta pomiędzy Usługodawcą, a Usługobiorcą na świadczenie Usług w ramach Systemu SZOP;
 • Usługa – każda usługa świadczona w ramach systemu SZOP, w tym drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2016 r. poz. 1030 z późn. zm.);
 • Usługodawca, Abakus – Spółka Abakus Systemy Teleinformatyczne Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bielsku-Białej, przy ul. Działowej 8a, 43-300 Bielsko-Biała; wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Bielsku-Białej, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS – 0000205103; NIP: 547-200-12-22, numer REGON: 072903418, kapitał zakładowy 50.000,00 zł, adres e-mail: info@abakus.net.pl;
 • Usługobiorca – jednostka administracji samorządowej lub państwowej, która korzysta z Usług w ramach Systemu SZOP w oparciu o Umowę. Usługobiorca w ramach swojej Umowy uzyskuje od Usługodawcy dostęp dla Użytkowników do danych zawartych w systemie SZOP;
 • Użytkownik– każdy obywatel korzystający z Usług Systemu na terenie administrowanym przez Usługobiorcę;
 • Okres testowy – okres czasu w którym możliwe jest korzystanie z Systemu bez potrzeby zawierania pisemnej Umowy na świadczenie usług w systemie SZOP;
 • Grupa testowa – zamknięta grupa użytkowników Systemu, która ma dostęp do najnowszych funkcji i opcji systemu. Jej zadaniem jest testowanie Systemu oraz zgłaszanie uwag i propozycji zmian;
 • Strony – Usługodawca i Usługobiorca zawierający Umowę o świadczenie usług w ramach Systemu „SZOP”, do której znajdują bezpośrednie zastosowanie postanowienia niniejszego Regulaminu.
 1. Zmiana w zakresie i rodzajach świadczonych Usług wymaga zmiany Regulaminu, chyba, że zmiany te nie dotyczą spraw wskazanych w Regulaminie, a zwłaszcza szczegółów technicznych świadczonych Usług.
 2. Akceptacja Regulaminu przez Użytkownika jest równoznaczna ze złożeniem oświadczenia następujących treści: „Zapoznałem się z Regulaminem i akceptuję wszystkie jego postanowienia bez zastrzeżeń”.

 

Rodzaje i zakres Usług

 1. Usługodawca zobowiązuje się do świadczenia na rzecz Usługobiorcy poprzez System SZOP następujących Usług:
 2. udostępnianie aplikacji internetowej umożliwiającej zdalny dostęp do zasobów informacyjnych (bazy danych) zgłaszanych potrzeb w systemie „SZOP” w sieci Internet;
 3. możliwość wprowadzania nowych zgłoszeń o potrzebach i problemach wraz z uzyskiwaniem informacji o ich stopniu realizacji w trybie użytkownika zarejestrowanego lub anonimowego;
 4. udostępnianie aplikacji mobilnej umożliwiającej z telefonów komórkowych typu smartfon lub tabletów dostęp do zasobów informacyjnych (bazy danych) o zgłaszanych potrzebach w systemie SZOP, z zastrzeżeniem ust. 4 ppkt 2 i 1;
 5. prezentowanie na mapie potrzeb zgłaszanych przez obywateli;
 6. wsparcie techniczne Usługobiorcy i Użytkowników w zakresie wykorzystywanego w ramach Systemu SZOP – oprogramowania;
 7. udzielenie niewyłącznej licencji na korzystanie z aplikacji służących do obsługi Systemu „SZOP” przez Użytkowników i Usługobiorcę wymienionych w §1 ust. 2 każdej Umowy o świadczenie usług w ramach Systemu „SZOP”, przez czas jej trwania, bez prawa do udzielenia sublicencji – na następujących polach eksploatacji: wykorzystanie Systemu w działalności Usługobiorcy zgodnie z jej przeznaczeniem, organizowanie przez Usługobiorcę wewnętrznych, tj. w ramach oznaczonej jednostki samorządu terytorialnego, szkoleń połączonych z wyświetlaniem aplikacji w ramach prezentacji, wydruk danych, utrwalanie danych pochodzących z Systemu, wykorzystanie w ramach statystyk, umieszczenie informacji o korzystaniu z Systemu na stronie internetowej Usługobiorcy, wykorzystanie przez Użytkowników jako narzędzie w komunikacji z właściwym terytorialnie organem administracji.
 8. Usługi, o których mowa w ust. 1 będą wykonywane według następujących zasad:
 9. System SZOP z którego korzysta Usługobiorca lub poszczególni Użytkownicy dostępny jest na serwerze internetowym znajdującym się pod adresem https://www.e-potrzeby.pl/<nazwa miasta, gminy>/;
 10. Usługodawca udziela dostępu do Systemu „SZOP” przy pomocy którego Usługobiorca lub Użytkownik mogą zarządzać zasobami informacyjnymi (bazą danych);
 11. Zakres przetwarzanych danych w systemie SZOP, do jakich Usługobiorca lub Użytkownik ma dostęp przy pomocy Systemu „SZOP”, określany jest samodzielnie przez Administratora wyznaczonego przez Usługobiorcę;
 12. Usługodawca, poprzez swoich pracowników będzie udzielał Usługobiorcy – konsultacji z zakresu użytkowania Systemu „SZOP” w dni robocze w godzinach od 09:00 do 16:00 wyłącznie w ramach działania swojej infolinii pod nr tel. 338193925.
 13. Zgłoszenia awarii oprogramowania niezbędnego do wykorzystywania w ramach funkcjonowania Systemu „SZOP” przyjmowane będą przez Usługodawcę całodobowo pod jego adresem e-mail: serwis@abakus.net.pl, przy czym czas w jakim Usługodawca powinien zareagować na każdorazowe zgłoszenie wynosi maksymalnie 24 godziny od momentu potwierdzenia otrzymania zgłoszenia.
 14. Korzystanie z Usług w Systemie „SZOP” wymaga spełnienia następujących warunków:
 • Dostęp do Systemu SZOP przez zalogowanie w witrynie https://e-potrzeby.pl/ możliwy jest z komputera posiadającego połączenie z siecią Internet;
 • Dla prawidłowego działania Systemu „SZOP” w sposób opisany w pkt 1 powyżej wymagane jest posługiwanie się przez Użytkownika każdorazowo najnowszymi wersjami przeglądarek internetowych, tj.: Mozilla, Firefox, Internet Explorer, Chrome lub Safari oraz systemem operacyjnym Android w wersji 4.1 i wyższej w przypadku aplikacji mobilnej;
 • Warunkiem rozpoczęcia korzystania z Systemu „SZOP” jest udzielenie Usługobiorcy przez Usługodawcę dostępu do tego Systemu po uprzednim zawarciu Umowy;
 • Korzystający z Systemu „SZOP” Użytkownik zobowiązany jest do wprowadzania w Systemie wyłącznie danych zgodnych z prawdą i stanem faktycznym;
 • Uzyskanie dostępu do Systemu „SZOP”, polega na udzieleniu Usługobiorcy przez Usługodawcę loginu (adresu e-mail) oraz hasła, które należy wprowadzać każdorazowo po jego uruchomieniu;
 • Login Użytkownika stanowi jego unikalną nazwę, umożliwiającą jednoznaczną identyfikację w Systemie „SZOP”.;
 • Hasło Użytkownika jest przyporządkowane do jego loginu i stanowi zabezpieczenie danych przed dostępem osób nieuprawnionych;
 • Hasło musi spełniać zasady, przyjętej pomiędzy Stronami, polityki bezpieczeństwa – tzn. musi zawierać co najmniej 8 znaków, w tym przynajmniej jedną wielką literę, jedną małą literę, a także, co najmniej jedną cyfrę;
 • Użytkownicy zobowiązani są do ochrony loginu i hasła przed dostępem osób nieupoważnionych. W przypadku niedochowania obowiązku, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym i ingerencji osób do tego nieupoważnionych w funkcjonowanie Systemu „SZOP”, Usługodawca zwolniony zostaje z przyjętych obowiązków w zakresie konsultacji i serwisu Systemu. Wszelkie dodatkowe koszty poniesione przez Usługodawcę w związku z ewentualnym świadczeniem swoich usług będących wynikiem ingerencji w funkcjonowanie Systemu przez osoby do tego nieupoważnione (naprawy, konsultacje, dojazdy, itd.), każdorazowo ponosi Usługobiorca;
 • Usługodawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności za skutki jakiegokolwiek ujawnienia przez Usługobiorcę lub Użytkowników haseł lub identyfikatorów osobom nieupoważnionym;
 • Do wykorzystywania aplikacji mobilnej Systemu „SZOP” konieczne jest zapewnienie przez Użytkowników:
  1. Tabletu lub telefonu komórkowego typu smartfon działającego pod kontrolą systemu operacyjnego Android w wersji 4.1 i wyższej wyposażonego w moduł GPS oraz aparat fotograficzny;
  2. Abonamentu telefonicznego do w/w telefonu typu smartfon lub tabletu, posiadającego aktywną usługę transmisji danych.
 1. Czynności wykonywane przez Usługodawcę na rzecz Użytkowników, uważa się za świadczone w równym stopniu na rzecz Usługobiorcy.

 

Okres testowy i grupa testowa

 1. W celu promowania Systemu SZOP Usługodawca przewiduje możliwość korzystania z Systemu w ramach „okresu testowego” oraz „grupy testowej”.
 2. Użytkownik okresu testowego i grupy testowej nie ponosi opłat z tytułu korzystania z Systemu. Użytkownik „okresu testowego” i „grupy testowej” zobowiązany jest do przestrzegania niniejszego regulaminu w pełnym zakresie.

 

Obowiązki Stron Umowy

 1. Usługobiorca zobowiązuje się zapewnić Usługodawcy dostęp do wszystkich niezbędnych informacji, zapewniających właściwe wykonanie przedmiotu Umowy.
 2. Strony zobowiązują się do zachowania w tajemnicy zapisów Umowy o świadczenie usług w ramach Systemu „SZOP” obowiązującej pomiędzy nimi z zastrzeżeniem sytuacji, kiedy ich ujawnienie wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.
 3. Usługodawca zobowiązuje się do usuwania awarii Systemu „SZOP” związanych z przyjmowanie potrzeb obywatelskich, w ciągu 24 godzin od momentu potwierdzenia otrzymania ich zgłoszenia. W przypadku gdy awarię Systemu będzie charakteryzował – z przyczyn od Usługodawcy niezależnych – taki stopień skomplikowania, że Usługodawca nie będzie miał technicznych możliwości usunięcia jej w czasie o jakim mowa w zdaniu poprzedzającym, niezwłocznie poinformuje zgłaszającego awarię Usługobiorcę lub zgłaszającego awarię Użytkownika o wystąpieniu takiej okoliczności i oznaczy czas, w jakim taka awaria zostanie usunięta. W takiej sytuacji Postanowienie 9 ust. 2 Regulaminu nie ma zastosowania.
 4. Usługodawca oświadcza, że zobowiązuje się do przetwarzania danych osobowych, pozyskanych od Usługobiorcy w trakcie realizacji zawartej pomiędzy nimi Umowy zgodnie z Postanowieniem 7 Regulaminu.
 5. Usługodawca uzależnia zrealizowanie swoich zobowiązań od należytego wykonania obowiązków przyjętych przez Usługobiorcę w treści Umowy lub Regulaminu (jako elementu tej Umowy), a nadto:
  1. Wykorzystania Systemu „SZOP” zgodnie z udostępnioną dokumentacją i instrukcjami obsługi;
  2. Przekazywaniu Usługodawcy wszelkich informacji o nieprawidłowościach w działaniu Systemu „SZOP”;
  3. Niepodejmowaniu przez Usługobiorcę lub Użytkownika jakichkolwiek działań zmierzających do zakłócania lub uszkodzenia Systemu „SZOP”.
 6. Za działania i zaniechania Użytkowników, Usługobiorca odpowiada jak za działania i zaniechania własne.

 

Odpowiedzialność Usługodawcy i Usługobiorcy

 1. Usługodawca dołoży starań, by świadczyć swe usługi zgodnie z zasadami profesjonalnego świadczenia usług drogą elektroniczną i z należytą starannością.
 2. Usługodawca nie ponosi wobec Usługobiorcy odpowiedzialności z tytułu trwałej albo czasowej niemożliwości świadczenia usług oraz z tytułu niewykonywania lub nienależytego wykonywania Usług w następujących okolicznościach:
  1. z przyczyn niezależnych od Usługodawcy, w tym na skutek wystąpienia siły wyższej;
  2. z przyczyn leżących po stronie Usługobiorcy lub Użytkowników;
  3. z przyczyn leżących po stronie osób i podmiotów trzecich za pomocą których Usługa jest świadczona, a którzy zostali Usługodawcy wskazani przez Usługobiorcę;
  4. z powodu nieprawidłowego, tj. nieodpowiadającego zobowiązaniom przyjętym w Umowie lub Regulaminie oraz wbrew wskazaniom pochodzącym od Usługodawcy – wykorzystania świadczonej usługi przez Usługobiorcę lub Użytkowników;
  5. z powodu rażącego naruszenia przez Usługobiorcę postanowień Umowy lub Regulaminu.
 3. Usługobiorca przyjmuje również do wiadomości oraz akceptuje, że:
 4. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek negatywne skutki działań lub zaniechań służbowych Usługobiorcy lub Użytkowników prowadzonych z wykorzystaniem w jej ramach Systemu „SZOP”;
 5. Usługodawca dołoży wszelkich możliwych starań aby minimalizować czas związany z niedostępnością Systemu SZOP;
 6. Każdorazowo w przypadku planowanych przerw Usługodawca będzie z wyprzedzeniem informował o tym fakcie Usługobiorcę lub Użytkowników poprzez wiadomość umieszczoną na stronie https://www.e-potrzeby.pl/ oraz na adres email Administratora podany podczas rejestracji Usługobiorcy.
 7. Strony zgodnie postanawiają, że odpowiedzialność odszkodowawcza Usługodawcy względem Usługobiorcy za szkody wyrządzone z wyłącznej winy Usługodawcy aktualizująca się w przypadku nie występowania przesłanek negatywnych, o których mowa w ust 2 i 3 powyżej, ograniczona jest do łącznej wysokości wynagrodzenia podstawowego netto za korzystanie z Systemu „SZOP”, określonego w Umowie o świadczenie usług w ramach Systemu „SZOP”.

 

Ochrona danych Użytkownika

 1. Usługodawca nie odpowiada za treść i formę danych wprowadzanych przez Usługobiorcę lub Użytkownika.
 2. Usługobiorca lub Użytkownik nie może, pod rygorem odpowiedzialności prawnej, wprowadzać do Systemu jakichkolwiek treści bezprawnych oraz nieprawdziwych.
 3. Usługobiorca i Użytkownik mają prawo wglądu i zmiany wprowadzanych przez siebie do Systemu „SZOP” danych, w tym danych osobowych, a także usuwania ich w zakresie, który nie uniemożliwia świadczenia Usług lub rozliczenia świadczenia Usług.
 4. Usługodawca nie przekazuje danych Użytkowników osobom trzecim bez wiedzy i ich pisemnej zgody; postanowienie to nie dotyczy danych zanonimizowanych, przetwarzanych przez Usługodawcę w celach statystycznych oraz danych udostępnianych na zarządzenie odpowiednich organów państwowych.

 

Przetwarzanie danych osobowych

 1. Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 roku, poz. 922 ze zm. – zwanej dalej Ustawą) Usługobiorca działający jako Administrator Danych Osobowych powierza Usługodawcy przetwarzanie danych osobowych w związku ze świadczeniem przez Usługodawcę usług na rzecz Usługobiorcy w zakresie niezbędnym do realizacji Usługi.
 2. Usługodawca zobowiązuje się, że będzie przetwarzał powierzone dane osobowe jedynie w celu i zakresie wynikającym z Umowy o świadczenie usług w ramach Systemu „SZOP” i Regulaminu.
 3. Usługodawca zobowiązuje się do zastosowania przy przetwarzaniu danych osobowych środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę danych osobowych co najmniej w zakresie określonym w art. 36-39 Ustawy.
 4. W szczególności Usługodawca zobowiązuje się do:
  1. zabezpieczenia powierzonych danych osobowych przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, uszkodzeniem lub zniszczeniem;
  2. dopuszczenia do przetwarzania danych osobowych, wyłącznie osób posiadających upoważnienie;
  3. zapewnienia nadzoru nad prawidłowością przetwarzania danych;
  4. zapewnienia, aby osoby upoważnione do przetwarzania danych osobowych zachowały je w tajemnicy, również po zakończeniu realizacji Umowy, między innymi poprzez poinformowanie ich o prawnych konsekwencjach naruszenia poufności danych oraz odebranie oświadczeń o zachowaniu w tajemnicy tych danych;
  5. niezwłocznego usunięcia powierzonych danych osobowych, jeśli przetwarzanie danych nie jest już uzasadnione wykonywaniem Umowy.
  6. niezwłocznego usunięcia danych po otrzymaniu takie żądania od Użytkownika Systemu. Niniejsze żądanie winno być przekazane skutecznie (tj. potwierdzone przez Strony) na adres kontakt@e-potrzeby.pl lub droga pocztową na adres Spółki Abakus.
 5. Udostępnienie przez Usługobiorcę lub Użytkownika wskazanych w Systemie SZOP danych osobowych w celu świadczenia Usługi jest dobrowolne, jednak jest niezbędne dla świadczenia Usług.
 6. Usługobiorca zobowiązany jest do informowania Usługodawcy o wszelkich zmianach swoich danych teleadresowych koniecznych m.in. do wystawiania faktur, doręczeń i zmianach kontaktowego adresu poczty elektronicznej pod rygorem domniemania skutecznego doręczenia pism lub wiadomości e-mail wysyłanych na adresy niezaktualizowane.
 7. W ramach świadczenia drogą elektroniczną Usług wymagających podania danych osobowych, Usługodawca jest uprawniony, na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204, ze zm.), do przetwarzania danych osobowych Usługobiorcy lub Użytkowników niezbędnych do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania Umowy o świadczenie Usług przez Usługodawcę oraz w celu prawidłowej realizacji Usług.
 8. Usługodawca przetwarza dane osobowe wprowadzone przez Użytkownika do Systemu, przy czym podanie określonych danych osobowych może być obowiązkowe, w szczególności danych identyfikujących Usługobiorcę lub Użytkownika oraz umożliwiających świadczenie i rozliczanych Usług.
 9. W celu realizacji Umowy i Regulaminu Usługodawca może przetwarzać inne dane niezbędne ze względu na właściwość świadczonej Usługi lub sposób jej rozliczenia.
 10. W przypadku uzyskania przez Usługodawcę wiadomości o korzystaniu przez Usługobiorcę lub Użytkownika z Systemu w sposób niezgodny z prawem, Umową lub Regulaminem, Usługodawca może przetwarzać dane osobowe Usługobiorcy w celu i w zakresie potrzebnym do ustalenia odpowiedzialności Usługobiorcy lub Użytkownika.
 11. Usługodawca może przetwarzać również następujące dane charakteryzujące sposób korzystania przez Usługobiorcę lub Użytkownika z Usługi świadczonej drogą elektroniczną (dane eksploatacyjne):
  1. oznaczenia identyfikujące Usługobiorcę nadawane na podstawie danych, o których mowa w ust. 4 niniejszego postanowienia;
  2. oznaczenia identyfikujące zakończenie sieci telekomunikacyjnej lub system teleinformatyczny, z którego korzystał Usługobiorca;
  3. informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania z Usług;
  4. informacje o skorzystaniu przez Usługobiorcę z Usług.

 

Rozwiązanie Umowy o świadczenie usług w ramach Systemu „SZOP”

 1. Usługobiorca może rozwiązać Umowę o świadczenie usług w ramach Systemu SZOP w każdym czasie, z zachowaniem 1 – miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego. Wypowiedzenie Umowy o świadczenie usług w ramach Systemu „SZOP” przez Usługobiorcę wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.
 2. Usługodawca może rozwiązać zawartą z Usługobiorcą Umowę o świadczenie usług w ramach Systemu „SZOP” bez podania przyczyn, z zachowaniem 1 – miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego, przy czym wyłącza się w tym wypadku ewentualną odpowiedzialność odszkodowawczą Usługodawcy względem Usługobiorcy.
 3. Usługodawca może rozwiązać zawartą z Usługobiorcą Umowę o świadczenie usług w ramach Systemu „SZOP” w każdym czasie bez obowiązku zachowania okresu wypowiedzenia, z ważnych przyczyn – z chwilą stwierdzenia, że:
  1. Usługobiorca lub Użytkownik rażąco narusza postanowienia Umowy lub Regulaminu mimo uprzedniego wezwania Usługobiorcy przez Usługodawcę do usunięcia tych naruszeń i wyznaczanie w tym celu odpowiedniego terminu;
  2. Usługobiorca lub Użytkownik korzysta z Usług niezgodnie z jej przeznaczeniem;
  3. Usługobiorca lub Użytkownik wprowadza do Systemu SZOP treści sprzeczne z prawem, bądź nieprawdziwe;
  4. Usługobiorca lub Użytkownik działa na szkodę Usługodawcy lub innych Usługobiorców.
 4. Wypowiedzenie Umowy o świadczenie usług w ramach Systemu „SZOP” przez Usługodawcę, dla swej skuteczności, musi być złożone Usługobiorcy w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
 5. Rozwiązanie umowy jest jednoznaczne z usunięciem kont Użytkowników

 

Cookies

 1. Podczas korzystania z Systemu „SZOP” w urządzeniach Usługobiorcy i pozostałych Użytkowników zapisywane są krótkie informacje tekstowe w formie tzw. cookies (tzw. „ciasteczka”), co Usługobiorca przyjmuje do wiadomości i akceptuje.
 2. Usługodawca informuje, a Usługobiorca przyjmuje do wiadomości i akceptuje dodatkowo, że:
 3. Pliki cookies stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym Użytkownika oraz unikalny identyfikator.
 4. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
  1. dostosowania zawartości stron Systemu „SZOP” do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania z Systemu;
  2. rozpoznawania urządzenia Użytkownika;
  3. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownik korzysta z Systemu „SZOP” w celu umożliwienia ulepszania ich struktury i zawartości;
  4. utrzymania sesji Użytkownika (po zalogowaniu), dzięki której nie musi on na każdej podstronie ponownie wpisywać loginu i hasła;
  5. dostarczania Użytkownikowi treści marketingowych bardziej dostosowanych do jego zainteresowań.
 5. W Systemie „SZOP” stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
  1. „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z Usług dostępnych w ramach Systemu „SZOP”;
  2. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do Usług wymagających uwierzytelniania;
  3. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, w tym wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania;
  4. pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron Systemu „SZOP”;
  5. „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu , w tym w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu stron internetowych Systemu „SZOP”.
 6. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownik Systemu „SZOP” może dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Niedokonanie zmiany ustawień w zakresie cookies oznacza, że będą one zamieszczone w urządzeniu końcowym Użytkownika, a tym samym Usługodawca będzie przechowywać informacje w urządzeniu końcowym Użytkownika i uzyskiwać dostęp do tych informacji.
 7. Wyłączenie stosowania cookies może spowodować utrudnienia korzystania z niektórych Usług w ramach Systemu „SZOP”. Wyłączenie opcji przyjmowania cookies nie powoduje natomiast braku możliwości czytania lub oglądania treści zamieszczanych w Systemie „SZOP” z zastrzeżeniem tych stron, do których dostęp wymaga logowania.
 8. Przez korzystanie z Systemu „SZOP” Użytkownik wyraża zgodę na przechowywanie plików cookies w jego urządzeniu w celach wskazanych powyżej. O przechowywaniu plików Cookies Użytkownik jest informowany na stronie głównej witryny pod adresem e-potrzeby.pl.

 

Postanowienia końcowe

 1. Z zastrzeżeniem ust. 2 poniżej, zmiany Regulaminu obowiązują od dnia ich opublikowania.
 2. Usługobiorca Systemu SZOP ma prawo w terminie 10 dni od dnia otrzymania informacji o zmianie Regulaminu, złożyć Usługodawcy oświadczenie o jej nieprzyjęciu. Bezskuteczny upływ tego terminu jest równoznaczny z przyjęciem jako wiążących postanowień Regulaminu o zmienionej treści.
 3. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 2 Usługobiorca przesyła pocztą elektroniczną na adres kontakt@e-potrzeby.pl bądź listownie na adres Usługodawcy: Abakus Systemy Teleinformatyczne Sp. z o.o., ul. Działowa 8a, 43 – 300 Bielsko – Biała.
 4. Złożenie przez Usługobiorcę oświadczenia, o którym mowa w ust. 2 jest równoznaczne z rozwiązaniem przez Usługobiorcę Umowy z Usługodawcą i następuje na zasadach określonych w Postanowieniu 8 ust. 1 Regulaminu.
 5. Wszelkie pytania, opinie i wnioski dotyczące funkcjonowania Serwisu niestanowiące Reklamacji Usługobiorca może kierować na adres poczty elektronicznej Usługodawcy kontakt@e-potrzeby.pl.
 6. Regulamin obowiązuje od 03.03.2022 roku.
 7. Wersja 2.0

 

Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych znajdują się tutaj