Regulamin świadczenia usług w systemie SZOP

 1. Postanowienia ogólne
 2. Niniejszy regulamin określa zasady świadczenia usług przez Abakus Systemy Teleinformatyczne Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bielsku-Białej w ramach Systemu SZOP, zasady korzystania z tych usług i zasady ochrony danych osobowych lub odpowiednio innych informacji o jego użytkownikach; i w umowach zawartych przez Abakus, stanowi – stosownie do treści nawiązywanych na ich podstawie stosunków prawnych – nieodłączny ich element.
 3. Użyte w niniejszym regulaminie terminy oznaczają:
 • SZOP, System SZOP, System – platforma informatyczna dedykowana dla mieszkańców i przeznaczona do przekazywanie informacji o potrzebach i problemach do właściwej jednostki samorządu terytorialnego. Platforma ta funkcjonuje w oparciu o środowisko internetowe;
 • Cennik – załącznik do Regulaminu, zawierający zestawienie Usług świadczonych przez Usługodawcę w Systemie SZOP, informacje dotyczące wysokości i warunków odpłatności za Usługi;
 • Regulamin – niniejszy dokument wraz ze wszystkimi załącznikami do niego;
 • Siła wyższa – zdarzenia losowe, których wystąpienie nie jest w żaden sposób zależne od Usługodawcy lub Usługobiorcy, których przewidzenie było dla nich niemożliwe tj. klęska żywiołowa, pożar, zalanie, gwałtowne zjawiska atmosferyczne o intensywności przekraczającej zjawiska zwykle występujące w danym miejscu i czasie;
 • Umowa – umowa zawarta pomiędzy Usługodawcą, a Usługobiorcą na świadczenie Usług w ramach Systemu SZOP;
 • Usługa – każda usługa świadczona w ramach systemu SZOP, w tym drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.);
 • Usługodawca, Abakus – Spółka Abakus Systemy Teleinformatyczne Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bielsku-Białej, przy ul. Działowej 8a, 43-300 Bielsko-Biała; wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Bielsku-Białej, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS – 0000205103; NIP: 547-200-12-22, numer REGON: 072903418, kapitał zakładowy 50.000,00 zł, adres e-mail: info@abakus.net.pl;
 • Usługobiorca – jednostka administracji samorządowej lub państwowej, która korzysta z Usług w ramach Systemu SZOP w oparciu o Umowę. Usługobiorca w ramach swojej Umowy uzyskuje od Usługodawcy dostęp dla Użytkowników do danych zawartych w systemie SZOP;
 • Użytkownik– każdy obywatel korzystający z Usług Systemu na ternie administrowanym przez Usługobiorcę
 • Okres testowy – okres czasu w którym możliwe jest korzystanie z Systemu bez potrzeby zawierania pisemnej Umowy na świadczenie usług w systemie SZOP;
 • Grupa testowa – zamknięta grupa użytkowników Systemu, która ma dostęp do najnowszych funkcji i opcji systemu. Jej zadaniem jest testowanie Systemu oraz zgłaszanie uwag i propozycji zmian;
 • Strony – Usługodawca i Usługobiorca zawierający Umowę o świadczenie usług w ramach Systemu „SZOP”, do której znajdują bezpośrednie zastosowanie postanowienia niniejszego Regulaminu.
 1. Zmiana w zakresie i rodzajach świadczonych Usług wymaga zmiany Regulaminu, chyba, że zmiany te nie dotyczą spraw wskazanych w Regulaminie, a zwłaszcza szczegółów technicznych świadczonych Usług.
 2. Akceptacja Regulaminu przez Użytkownika jest równoznaczna ze złożeniem oświadczenia następujących treści: „Zapoznałem się z Regulaminem i akceptuję wszystkie jego postanowienia bez zastrzeżeń”.